Triển khai Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ về việc sử dụng và cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ về việc sử dụng và cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Công văn số 1984/TTCP-TTTT ngày 08/11/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc đôn đốc sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 06/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Kế hoạch số 24/KHTTT ngày 19/7/2023 của Thanh tra tỉnh về thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Ngày 25/7/2023, Thanh tra tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạc số 27/KH-TTT về Thực hiện Kế hoạch số 116/KH - UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ - CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Với mục đích, hướng dẫn, triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã về việc sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh nhằm đồng bộ hóa dữ liệu, tạo hồ sơ vụ việc điện tử duy nhất, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; thống nhất được cách xử lý đơn đối với những đơn gửi nhiều nơi và đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật, tránh được tình trạng xử lý đơn chồng chéo như hiện nay; kịp thời tham mưu, báo cáo tình hình đầy đủ, chính xác về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên phạm vi toàn tỉnh.

Một số tiện ích của Hệ thống:

+ Khử trùng lặp đơn thư trong toàn tỉnh.

+ Lưu trữ toàn bộ quá trình từ tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư của
cấp xã/phường đến cấp giải quyết cuối cùng.

+ Theo dõi số liệu thống kê, báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý
đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trực tiếp trên hệ thống. Các số liệu là
tổng hợp từng vụ việc thành phần, thuận tiện cho việc tìm kiếm, rà soát theo
yêu cầu chỉ đạo, lãnh đạo.

Tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu từ Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo được đăng tải tại đây:

Huong dan trien khai HT CSDLQG KNTC_18-03-17.pdf

02. TTCP_TL HDSD danh cho BTD tinh_Quyen 02_HD chi tiet.docx

03. TTCP_Tai lieu huong dan cau hinh.docx

04. TTCP_Tai lieu ghi chu.docx

04. TTCP_Tai lieu Ghi chu_Quan tri don vi.pdf

Ban biên tập