Thanh tra tỉnh Hưng Yên dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Ngày 15/11/2023, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh, Cụm Thi đua số II (Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng), gồm Thanh tra các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Ngay từ đầu năm, thanh tra 09 tỉnh đồng bằng sông Hồng đã xây dựng kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”. Bên canh đó thanh tra các tỉnh đều có thêm chủ đề thi đua riêng, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Các đơn vị thanh tra trong Cụm thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và UBND các tỉnh phát động, như phong trào: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đia phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,..” và phong trào thi đua các tỉnh phát động.

Thanh tra tỉnh Hưng Yên dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Cùng với việc quán triệt, triển khai công tác thi đua, các đơn vị trong Cụm luôn chú trọng gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cơ quan đơn vị thanh tra trong toàn ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất được giao. Năm 2023, thanh tra 9 tỉnh Cụm thi đua số II đã triển khai 2.961 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó, phát hiện sai phạm 459.662,0 triệu đồng và 77.654 m2 đất; đã kiến nghị xử lý thu hồi về ngân sách Nhà nước 148.408,21 triệu đồng; xử phạt hành chính 59.883,57 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 261.624,71 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 01 dự án; kiến nghị thu hồi 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 254 tập thể, 442 cá nhân; chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an 12 vụ việc.

Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND các tỉnh về việc thanh tra chuyên để việc chấp hành chính sách pháp luật trong thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty cổ phần tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị thành viên trúng thầu thực hiện tại các tỉnh; thanh tra chuyên đề việc chấp hành chính sách, pháp luật về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra 09 tỉnh đã thành lập các đoàn thanh tra chuyên đề đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan; báo cáo kết quả thanh tra đảm bảo đúng nội dung, tiến độ, thời gian theo quy định.

Thanh tra 9 tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo các cấp, các ngành của địa phương tiếp tổng số 37.240 lượt công dân (có 398 lượt đoàn đông người); tiếp nhận 39.107 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, 1.611 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết. Đến nay, đã giải quyết 1.260/1.611 đơn; đạt tỷ lệ 81,3%. Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, thanh tra các tỉnh đã chủ động tham mưu UBND các tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các bước kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm, có hiệu quả theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị số 4-CT/TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kép dài; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo hành chính tỉnh. Qua kiểm tra, rà soát thống kê có 89 vụ việc đông người, phức tạp; đã tham mưu, chỉ đạo các cấp, ngành giải quyết dứt điểm 45 vụ việc, còn 44 vụ việc đang chỉ đạo giải quyết.

Thanh tra 09 tỉnh trong Cụm thi đua số II đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của tỉnh năm 2023; các quy định về việc thực hieenjkee khai tài sản, thu nhập năm 2022, ... và tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Thanh tra 09 tỉnh Cụm Thi đua số II tiếp tục chủ động bám sát chương trình kế hoạch của ngành, nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tổ chức triển khai có hiệu quả nội dung các phong trào thi đua cũng như nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức trong ngành trong việc thực hiện Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.

Ban biên tập