Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 19 - 09 - 2021
100%

Ngày 04/8/2021, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hưng Yên; Ngày 19/8/2021 Thanh tra tỉnh Hưng Yên ban hành Thông báo số 15/TB-TTT về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Thanh tra tỉnh Hưng Yên. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hưng Yên gồm: Chánh thanh tra; 03 Phó Chánh thanh tra và 06 phòng chức năng

Lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh hiện nay:

Chánh thanh tra: Đồng chí Đào Văn Sơn: ĐT: 

 Email: dvson@hungyen.gov.vn  

Nhiệm vụ:

- Trực tiếp tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và chỉ đạo tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch công tác của Thanh tra tỉnh và ngành thanh tra theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng; công tác tổ chức và quản lý cán bộ, công chức của cơ quan Thanh tra tỉnh và công tác xây dựng lực lượng ngành thanh tra theo quy định của pháp luật;

- Là chủ tài khoản của cơ quan Thanh tra tỉnh;

Các Phó Chánh thanh tra:

1- Đồng chí Đào Thị Huyền: ĐT:

Email: daohuyen@hungyen.gov.vn  

Nhiệm vụ:

- Giúp Chánh thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về thanh tra trên phạm vi toàn tỉnh.

- Phụ trách, chỉ đạo, theo dõi công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số sở, huyện, thị xã, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh gồm:

+ Các sở, ngành: Lao động, thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, thể thao và Du lịch; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Ban quản lý khu đại học Phố Hiến; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; Trường cao đẳng cộng đồng; Các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh thành lập.

+ Các huyện: Yên Mỹ; Kim Động; Tiên Lữ và thị xã Mỹ Hào.

- Phụ trách, chỉ đạo nghiệp vụ đối với phòng Nghiệp vụ I, III.

- Được ủy quyền ký thay chủ tài khoản cơ quan Thanh tra tỉnh.

- Điều hành hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh khi Chánh thanh tra tỉnh vắng mặt và chịu trách nhiệm về việc điều hành của mình trước pháp luật và Chánh thanh tra tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chánh thanh tra tỉnh giao.

2- Đồng chí Đỗ Văn Tuấn: ĐT: 

Email: dvtuan@hungyen.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Giúp Chánh thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn tỉnh; chỉ đạo việc tiếp công dân, xử lý đơn thư do Văn phòng Thanh tra tiếp nhận.

- Phụ trách, chỉ đạo, theo dõi công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số sở, huyện, thành phố, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh gồm:

+ Các sở, ngành: Nội vụ; Tư pháp; Y tế; Văn phòng UBND tỉnh; Ban quản lý các khu công nghiệp; Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu; Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông – xây dựng.

+ Các huyện, thành phố: Ân Thi; Khoái Châu.

- Phụ trách, chỉ đạo nghiệp vụ đối với phòng Nghiệp vụ II; Phụ trách, chỉ đạo Văn phòng đối với lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, pháp chế, cải cách hành chính.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chánh thanh tra tỉnh giao.

3- Đồng chí Lê Xuân Khánh: ĐT: 

Email: lxkhanh@hungyen.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Giúp Chánh thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng trên toàn tỉnh.

- Phụ trách, chỉ đạo, theo dõi công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số sở, huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh gồm:

+ Các sở, ngành: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và truyền thông; Quỹ phát triển đất, Trường cao đẳng y tế.

+ Các huyện: Văn Lâm, Phù Cừ, Văn Giang và thành phố Hưng Yên.

- Phụ trách, chỉ đạo nghiệp vụ đối với Phòng thanh tra Phòng, chống tham nhũng; Phòng giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chánh thanh tra tỉnh giao.

Các phòng ban chuyên môn:

1.  Văn phòng: Chánh văn phòng; Phó chánh văn phòng; thanh tra viên; cán bộ. Email: vanphong.tt@hungyen.gov.vn.

Chánh văn phòng: Đỗ Văn phóng. Email: dvphong@hungyen.gov.vn.

2.  Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 1: Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng; thanh tra viên. 

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Long. Emial: nvlong@hungyen.gov.vn.

3.  Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 2: Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng; thanh tra viên. 

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thắng. Email: nvthang@hungyen.gov.vn.

4.  Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 3: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; thanh tra viên. 

Trưởng phòng: Lê Tiến Trọng. Email: lttrong@hungyen.gov.vn.

5.  Phòng Thanh tra về Phòng, chống tham nhũng: Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng; thanh tra viên.

Trưởng phòng: Nguyễn Đức Cảnh. Email: ndcanh@hungyen.gov.vn.

6. Phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra: Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng; thanh tra viên.

Trưởng phòng: Phạm Việt Cường. Email: pvcuong@hungyen.gov.vn.

Địa chỉ, điện thoại, fax, Email của cơ quan Thanh tra tỉnh:

Số 458 đường Nguyễn Văn Linh - TP. Hưng Yên
- Điện thoại/Fax: 0221.3863646/3863390
- Email: thanhtra@hungyen.gov.vn

Tin mới nhất

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hưng Yên.(20/08/2021 8:46 SA)

°
104 người đang online