Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

  • Thanh tra Việt Nam ra đời, gắn liền với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam. Lịch sử phát triển và tồn tại của ngành Thanh tra Việt Nam gắn liền với quá trình vận động, đổi mới không ngừng của bộ máy...

1 
°
3 người đang online