UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 17 - 10 - 2023
100%

Thực hiện Công văn số 2319/VPCP-KSTT ngày 14/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu.

Ngày 13/10/2023, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và phù hợp với tình hình thực tiễn việc nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Công văn số 2319/VPCP-KSTT ngày 14/4/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Thiết lập, hoàn thiện bản sắc thương hiệu chuyên nghiệp, thống nhất cho Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, phục vụ kịp thời nhu cầu của cá nhân, tổ chức trong việc nhận diện, phân biệt Bộ phận Một cửa các cấp với các cơ quan, đơn vị khác trên thực tế và trên giao dịch điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình nộp hồ sơ và nhận kết quả giir quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Kế hoạch xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện việc nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Công văn số 2319/VPCP-KSTT ngày 14/4/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai việc nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Tải Kế hoạch tại đây: KH 154 nhận diện thương hiện bộ phận một cửa các cấp.pdf

Tin mới nhất

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10/2023(28/09/2023 6:59 SA)

Phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10(06/10/2022 7:34 SA)

°
154 người đang online