Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 10 - 08 - 2018
100%

Ngày 09/8/2018 UBND tỉnh Hưng Yên có Quyết định số 1819/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh

Qua đó bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh được quy định như sau:

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ̣̣(gồm 04 lĩnh vực và 05 thủ tục):

1. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại gồm 2 thủ tục:

+ Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh.

+ Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh.

2. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại gồm 01 thủ tục:

+ Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh.

3.  Lĩnh vực tiếp công dân gồm 01 thủ tục:

+ Tiếp công dân tại cấp tỉnh

4.  Lĩnh vực xử lý đơn thư gồm 01 thủ tục:

+ Xử lý đơn thư tại cấp tỉnh

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN ̣̣(gồm 04 lĩnh vực và 05 thủ tục):

1. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại gồm 2 thủ tục:

+ Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện.

+ Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện.

2. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại gồm 01 thủ tục:

+ Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện.

3.  Lĩnh vực tiếp công dân gồm 01 thủ tục:

+ Tiếp công dân tại cấp huyện

4.  Lĩnh vực xử lý đơn thư gồm 01 thủ tục:

+ Xử lý đơn thư tại cấp huyện.

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP Xạ̣̀(gồm 04 lĩnh vực và 04 thủ tục):

1. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại gồm 01 thủ tục:

+ Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã.

2. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại gồm 01 thủ tục:

+ Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã.

3.  Lĩnh vực tiếp công dân gồm 01 thủ tục:

+ Tiếp công dân tại cấp xã

4.  Lĩnh vực xử lý đơn thư gồm 01 thủ tục:

+ Xử lý đơn thư tại cấp xã.

D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG (gồm 01 lĩnh vực và 05 thủ tục): 

Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng:

+ Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

+ Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

+ Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

+ Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

+ Thủ tục thực hiện việc giải trình

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2243/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh.

Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh:

QĐ 1819 công bố danh mục TTHC của Thanh tra tỉnh.pdf

CHI TIẾT THỦ TỤC HC.docx

PHỤ LỤC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - mẫu.docx

Tin mới nhất

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng...(17/08/2021 2:49 CH)

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại...(16/08/2021 10:56 SA)

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo...(30/06/2020 10:04 SA)

Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước...(11/08/2018 11:28 SA)

Thủ tục hành chính cấp huyện(10/08/2018 10:02 SA)

Thủ tục hành chính cấp xã(10/08/2018 10:51 SA)

Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng(10/08/2018 8:43 SA)

Trình tự thủ tục xử lý đơn thư(10/08/2018 10:25 SA)

°
14 người đang online