Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 30 - 06 - 2020
100%

Ngày 26/6/2020 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1446/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ;

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh

Tải Quyết định 1446/QĐ-UBND tại đây:

QD 1446.pdf

Tin mới nhất

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng...(17/08/2021 2:49 CH)

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại...(16/08/2021 10:56 SA)

Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước...(11/08/2018 11:28 SA)

Thủ tục hành chính cấp huyện(10/08/2018 10:02 SA)

Thủ tục hành chính cấp xã(10/08/2018 10:51 SA)

Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng(10/08/2018 8:43 SA)

Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước...(10/08/2018 10:05 SA)

Trình tự thủ tục xử lý đơn thư(10/08/2018 10:25 SA)

°
492 người đang online