Thanh tra tỉnh Hưng Yên biên soạn và phát hành cuốn sách: “Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Đăng ngày 07 - 12 - 2021
100%

Để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nắm được những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, Thanh tra tỉnh Hưng Yên biên soạn và phát hành cuốn sách: “Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

Nội dung cuốn sách tập trung vào những điểm mới và 18 nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng như: Phạm vi điều chỉnh; các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của các chủ thể trong phòng, 6 chống tham nhũng... Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và một số văn bản pháp luật khác có liên quan. Nội dung sách được viết cô đọng dưới dạng các câu hỏi - đáp, thuận tiện cho bạn đọc trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Tải nội dung cuốn sách tại đây:

2021.Bia_Hoi dap PCTN.pdf

2021.Hoi dap PCTN.pdf

Tin mới nhất

Thông tư 02/2023/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ...(29/01/2024 7:30 SA)

Nghị định số 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra...(29/01/2024 7:22 SA)

Tiếp tục triển khai quản lý, cập nhật, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý...(12/10/2023 3:06 CH)

Triển khai Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo(21/09/2023 10:01 SA)

Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 Nghị định quy định chi tiết một số...(27/07/2023 9:27 SA)

Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 được ban hành ngày 14/11/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2023(08/06/2023 7:50 SA)

Thông tư Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra,...(14/10/2021 8:33 SA)

Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (14/10/2021 8:24 SA)

°
97 người đang online