Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra

Đăng ngày 27 - 07 - 2023
100%

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP được ban hành ngày 30/6/2023 và có hiệu lực từ ngày 15/8/2023

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022;

Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

 

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP được ban hành ngày 30/6/2023 gồm có 10 chương và 70 điều.

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP được ban hành ngày 30/6/2023  có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

Tải Nghị định số 43 tại đây:Nghị định 43 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.pdf

Tin mới nhất

Tiếp tục triển khai quản lý, cập nhật, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý...(12/10/2023 3:06 CH)

Triển khai Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo(21/09/2023 10:01 SA)

Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 được ban hành ngày 14/11/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2023(08/06/2023 7:50 SA)

Thanh tra tỉnh Hưng Yên biên soạn và phát hành cuốn sách: “Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham...(07/12/2021 8:34 SA)

Thông tư Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra,...(14/10/2021 8:33 SA)

Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (14/10/2021 8:24 SA)

Thông tư Quy định quy trình tiếp công dân(14/10/2021 8:22 SA)

Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...(25/08/2021 2:04 CH)

°
160 người đang online