Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 được ban hành ngày 14/11/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

Đăng ngày 08 - 06 - 2023
100%

Quốc hội ban hành Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Thanh tra.

Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 gồm có 08 chương và 132 điều.

Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Tài Luật Thanh tra tại đây:Luật Thanh tra năm 2022.pdf

Tin mới nhất

Tiếp tục triển khai quản lý, cập nhật, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý...(12/10/2023 3:06 CH)

Triển khai Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo(21/09/2023 10:01 SA)

Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 Nghị định quy định chi tiết một số...(27/07/2023 9:27 SA)

Thanh tra tỉnh Hưng Yên biên soạn và phát hành cuốn sách: “Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham...(07/12/2021 8:34 SA)

Thông tư Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra,...(14/10/2021 8:33 SA)

Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (14/10/2021 8:24 SA)

Thông tư Quy định quy trình tiếp công dân(14/10/2021 8:22 SA)

Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...(25/08/2021 2:04 CH)

°
215 người đang online