Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 14 - 12 - 2022
100%

Ngày 09/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2883/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/1/2019;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Công văn số 1580-CV/TU ngày 23/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc định hướng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2023;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 53/TTr-TTT ngày 10/11/2022,

Quyết Định:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên (có Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo).

Điều 2. Giao Chánh thanh tra tỉnh căn cứ vào Kế hoạch thanh tra được phê duyệt, thành lập các đoàn thanh tra và chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tải Quyết định tại đây: QĐ 2883 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh.pdf

Tin mới nhất

Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024(06/02/2024 2:24 CH)

Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024(18/01/2024 11:16 SA)

Thanh tra tỉnh Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2023 và định hướng triển khai nhiệm...(16/01/2024 6:20 SA)

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh Hưng Yên(27/12/2023 1:50 CH)

Khối thi đua các cơ quan tham mưu Nội chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen...(27/12/2023 1:59 CH)

Thanh tra tỉnh Hưng Yên dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Phương hướng...(20/11/2023 7:26 SA)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày...(28/08/2023 3:04 CH)

Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội lần thứ X. Nhiệm kỳ 2023 - 2028(29/03/2023 8:04 SA)

°
54 người đang online