Thanh tra tỉnh Hưng Yên dự Hội nghị giao ước thi đua Thanh tra 09 tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2023

Đăng ngày 07 - 03 - 2023
100%

Sáng 1.3, tại Thanh tra tỉnh Bắc Ninh (đơn vị Cụm trưởng), Cụm Thi đua Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng ký giao ước thi đua 2023

Tại hội nghị, ông Trần Quang Ứng, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh  đã phát động phong trào thi đua năm 2023 và thống nhất ký kết Giao ước Thi đua với các nội dung sau:

ông Trần Quang Ứng, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh  đã phát động phong trào thi đua năm 2023

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị Thanh tra 9 tỉnh đồng bang Sông Hồng nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác năm mà mỗi đơn vị đã đăng ký, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các tỉnh.

2. Thường xuyên tổ chức học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; gắn với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Thanh tra 09 tỉnh đồng bằng Sông Hồng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị trong Cụm thi đua; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đại diện của Thanh tra 09 tỉnh đồng bằng Sông Hồng ký giao ước thi đua năm 2023

4. Tổ chức tốt phong trào thi đua thường xuyên, theo lĩnh vực, đột xuất ở từng đơn vị; phát động thi đua gắn với việc kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua ở từng đơn vị trong ngành thanh tra; tiến hành tổng kết thi đua, bình xét khen thưởng theo đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh. Gắn việc xây dựng điển hình tiên tiến trong thi đua với việc xây dựng các mô hình điển hình trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra phòng, chống tham nhũng tại mỗi đơn vị thanh tra trong Cụm; chú trọng công tác đánh giá, bình xét, nâng cao chất lượng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong ngành thanh tra. Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành.

5. Thi đua xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa. Cán bộ, công chức, người lao động gương mẫu chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; không vi phạm pháp luật, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực phòng, chống tham nhũng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện nghiêm túc Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị.

6. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, trên các lĩnh vực hoạt động theo đúng chỉ đạo của Trung ương và cấp uỷ Đảng, chính quyền các tỉnh, cụ thể:

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Bám sát định hướng và sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh; hoạt động của các cơ quan thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay; Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt, thanh tra chuyên đề của Thanh tra Chính phủ và thanh tra đột xuất do Tỉnh ủy, UBND các tỉnh giao; đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra trách nhiệm, thanh tra chuyên đề; tăng cường kiến nghị đối với cơ quan nhà nước các cấp biện pháp chấn chỉnh sơ hở, yếu kém, bất cập trong quản lý; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; chủ trì, phối hợp làm tốt công tác xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn các tỉnh; thực hiện có hiệu quả các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, nhất là việc xử lý cán bộ vi phạm, đặc biệt là việc thu hồi tiền, tài sản, đất đai và việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên các lĩnh vực qua công tác thanh tra.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Tập trung tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%. Triển khai có hiệu quả Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

- Công tác phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham những, tiêu cực. Tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhung, tiêu cực; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực cao.

- Công tác cải cách hành chính, xây dựng thể chế và xây dựng Ngành: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học; phối hợp xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy. Nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ.

7. Nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm thi đua; chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm ở mỗi cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Cụm trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các tỉnh, tổ chức triển khai các phong trào thi đua; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, những thành tích đặc biệt xuất sắc để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

8. Các cơ quan Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng tăng cường sự phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, nêu cao vai trò gương mẫu của đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

9. Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng tiếp tục tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và các phong trào thi đua của các tỉnh phát động.

Tin mới nhất

Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024(06/02/2024 2:24 CH)

Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024(18/01/2024 11:16 SA)

Thanh tra tỉnh Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2023 và định hướng triển khai nhiệm...(16/01/2024 6:20 SA)

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh Hưng Yên(27/12/2023 1:50 CH)

Khối thi đua các cơ quan tham mưu Nội chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen...(27/12/2023 1:59 CH)

Thanh tra tỉnh Hưng Yên dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Phương hướng...(20/11/2023 7:26 SA)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày...(28/08/2023 3:04 CH)

Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội lần thứ X. Nhiệm kỳ 2023 - 2028(29/03/2023 8:04 SA)

°
84 người đang online